Systematiskt brandskyddsarbete räddar liv

Hur agerar ert företag i händelse av brand? Många vill göra gällande att man agerar rationellt, logiskt och på ett sätt som inte utsätter andra - eller en själv - i fara om det skulle börja brinna. Verkligheten ser emellertid annorlunda ut i många fall: man drabbas av panik, man tar felaktiga beslut och man utsätter sig själv och sina kollegor för stor fara i och med detta.

En viktig del kring att agera rätt handlar om ett systematiskt brandskyddsarbete - något som är lagstadgat för organisationer i Sverige att ha. Systematiskt brandskyddsarbete sker både i preventivt syfte och i syfte att veta vad man ska göra om olyckan är framme.

Det preventiva arbetet ligger i att man med rätt utrustning och med rätt handlingar kan förhindra bränder. Var finns riskerna i verksamheten och hur kan vi minimera dessa? Det finns extern hjälp att ta i ett systematiskt brandskyddsarbete där man exempelvis anlitar ett företag inom brandskydd som tittar närmare på allt från lokaler vidare till utrustning och hantering av brandfarligt material. Vidare kan man även få hjälp med utbildning och med att ta fram en plan för hur man agerar om det börjar brinna.

Hur agerar vi om det börjar brinna?

Det senare är viktigt. Ingen tänker sig att det någonsin ska börja brinna i det egna hemmet, på jobbet eller i en offentlig lokal som man vistas i. Trots detta så sker det nästan dagligen bränder. Genom systematiskt brandskyddsarbete kan ett företag skapa rutiner där alla vet vad som ska göras och hur det ska utföras.

Var finns nödutgångar, var ligger brandtrapporna, var samlas vi efteråt, vem ringer räddningstjänsten, hur säkerställer vi att alla är ute ur lokalerna? Det handlar om att upprätta rutiner som sitter i ryggmärgen om det blir ett skarpt läge. Viktigt i detta är givetvis även att det finns tydliga skyltar som visar besökare vad som gäller - och var man hittar exempelvis närmaste nödutgång.

Följ upp och gör regelbundna kontroller

En annan viktig detalj i ett systematiskt brandskyddsarbete är att allting kontrolleras och följs upp kontinuerligt. Fungerar brandlarmen? Är nödutgångarna fria från skrymmande föremål? Har exempelvis brandsläckaren skakats och går den att använda?

Genom att utse en brandskyddskontrollant som följer en checklista så kan man säkerställa att allt är i sin ordning och i enlighet med den plan man satt upp tillsammans med den externa partnern inom brandskydd.

2 Feb 2022